Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9363 0149 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
3424 b5dd 420
Reposted fromsarazation sarazation viaPoranny Poranny
8370 a60a 420
Reposted fromblutelf blutelf viaohhh ohhh
4433 29d1 420
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
1549 8e6f 420
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
4365 d7c4 420
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
9295 a46a 420
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viahormeza hormeza
1898 c9ed 420
Reposted fromlaters laters viahormeza hormeza
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
— Sylvia Plath "Szkalny klosz"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viahormeza hormeza

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viacynamon cynamon
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viapomruki pomruki
6912 d583 420
Reposted fromfreakish freakish viajethra jethra
Reposted fromworst-case worst-case viamefir mefir
Reposted fromcouples couples viamefir mefir
0551 e409 420
Reposted frommakswilczur makswilczur viamefir mefir
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl