Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3715 c4e6 420
Reposted fromkarahippie karahippie viazwierzejuczne zwierzejuczne
2297 42e5 420
Reposted fromdailylife dailylife viawerterowska werterowska
1565 82f4 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasttefcia sttefcia
9007 1ebc 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalmostlover almostlover
3978 270c 420
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaalmostlover almostlover
2077 c3e7 420
9804 9575 420

alice215685:

And you stole my heart in the pouring rain ..my devilman..

Reposted fromjohnkeats johnkeats
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— zgoda na wszystko
Reposted frommysoul mysoul viacorazblizej corazblizej
6025 b2dc 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
6509 3d4e 420
9363 0149 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
3424 b5dd 420
Reposted fromsarazation sarazation viaPoranny Poranny
8370 a60a 420
Reposted fromblutelf blutelf viaohhh ohhh
4433 29d1 420
1549 8e6f 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl